Společnost Mendelova školní kuchyně, s.r.o., se sídlem Voroněžská 2566/5, 616 00, Brno, IČ: 25512404, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 29002 (dále jen „Prodávající“) tímto zveřejňuje své obchodní podmínky (dále také „OP„), které platí pro nákup Prodávajícím nabízeného zboží v jejím internetovém obchodě – e-shopu na internetových stránkách https://eshop.skolskykomplex.cz/ (dále jen „Stránky„).
Tyto OP se přiměřeně použijí i pro nákup zboží v prodejnách Prodávajícího, odpovídá-li tomu povaha vztahu – a to zejména pro úpravu odpovědnosti za vady – reklamací.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

  1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující realizací objednávky akceptuje tyto OP Prodávajícího pro úpravu vzájemných práv a povinností stran ve vztahu vyplývajícím z prodeje Zboží Prodávajícím. Vztahy kupujícího a Prodávajícího se řídí těmito OP, které jsou pro obě strany závazné, pokud není v uzavřené smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. OP vymezují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí. Práva a povinnosti těmito OP výslovně neupravená se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem v platném znění.

  1. INFORMAČNÍ POVINNOST

Prodávající tímto informuje kupující a kupující provedením objednávky stvrzují, že byli a jsou Prodávajícím informováni o dále uvedeném:

2.1 totožnosti Prodávajícího, kterým je Společnost Mendelova školní kuchyně, s.r.o., se sídlem Voroněžská 2566/5, 616 00, Brno, IČ: 25512404, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 29002, telefonní čísla a adresa pro doručování elektronické pošty a další kontaktní údaje jsou uvedeny na Stránkách v odkazu – Kontakty,

2.2 označení zboží nebo služby (dále jen „Zboží„) a popis jejich hlavních vlastností je uveden na Stránkách jednotlivě u každého Zboží, popřípadě odkazem – prolinkem na další internetové stránky (výrobce/distributora apod.),

2.3 ceně Zboží, případně způsobu jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků, která je vždy uvedena u jednotlivého Zboží a je konečná,

2.4 způsobu platby včetně případné povinnosti hradit zálohy, který je vždy uveden s možností výběru kupujícího u jednotlivého Zboží, volba z nabízených způsobů platby za Zboží je na kupujícím a zvolený způsob platby již následně nelze bez souhlasu Prodávajícího měnit,

2.5 v způsobu dodání nebo plnění Zboží, je vždy uveden na stránkách, jedná se pouze o osobní odběr na adrese Základní školy, Mendlovo nám. 1/3, 603 00 Brno. Tento způsob dodání nelze bez souhlasu Prodávajícího měnit,

2.6 nákladech na dodání Zboží, tyto náklady nezapočítáváme kupujícímu.

2.7 údajích o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv, jak jsou uvedeny dále v těchto OP,

2.8 o tom, že Prodávající uchovává v digitální a chráněné podobě obsah objednávek vedoucích k uzavření smlouvy o dodávce Zboží s kupujícím, a to včetně kupujícím sdělených osobních a dalších údajů a pro jejich ochranu používá aktuální technická opatření odpovídající aktuálně používaným obvyklým technickým systémům a zabezpečením; kupující je oprávněn kdykoliv požádat o sdělení aktuálně používaných technických prostředků a Prodávající tyto kupujícímu na dotaz sdělí v rozsahu dostatečném pro informovanost kupujícího a neohrožujícím obchodní tajemství a jinou důvěrnost informací Prodávajícího,

2.9 o tom, že digitální obsah objednávek a dalších případných údajů uchovávaný Prodávajícím je slučitelný (a použitelný) s běžně aktuálně používaným (i) hardwarem, tj. osobními počítači na platformách PC – personal computer a Mac – společnosti Apple a (ii) softwarem – běžně používanými kancelářskými systémy, tj. zejména kancelářský balík Microsoft Office – aktuálně používaný (zejména formát word, excel atd.), Acrobat reader (zejména formát PDF), běžné webové/internetové formáty (formát html). Prodávající v souladu s příslušnými právními předpisy výše uvedené formáty a názvy sděluje ve snaze srozumitelného sdělení v běžně používané formě,

2.10 nákladech na prostředky komunikace na dálku, kdy s využitím/používáním Stránek nejsou spojeny žádné další náklady, poplatky apod., s výjimkou nezbytných poplatků na internetové připojení, které si hradí kupující v závislosti na jím využívané služby internetového připojení,

2.11 o možnosti odstoupení, kdy kupující má právo odstoupit od smlouvy o koupi Zboží bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí Zboží (jeho poslední části), a to jak je uvedeno dále,

2.12 o tom, že kupující je oprávněn zaslat Prodávajícímu stížnosti jakoukoliv formou a v jakékoliv věci a Prodávající se jimi bude zabývat a učiní vše, aby je vyřídil; kupující se dále může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, kterým je (a) Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) – pro ochranu spotřebitele, (b) živnostenské úřady (www.statnisprava.cz) – dozor nad dodržováním povinností oblasti obchodu a služeb, (c) Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) – ochrana osobních údajů; v případě, že strany nedohodnou na smírném vyřešení jejich sporů, může se kterákoli z nich obrátit na příslušný soud,

2.13 o tom, že objednávka bude u něho uložena a umožní k ní na vyžádání kupujícímu přístup,

2.14 o tom, že objednávka a další kroky vedoucí k uzavření smlouvy a Stránky takové jsou v českém jazyce,

2.15 o tom, že k uzavření smlouvy dochází prostřednictvím vyplnění nezbytných údajů – objednáním Zboží prostřednictvím Stránek, tj. vyplněním nezbytných údajů v rámci objednávkového/e-shopového formuláře a jeho potvrzením/objednáním Zboží na Stránkách,

2.16 v případě zjištění chyb vzniklých při zadávání dat před potvrzením/odesláním objednávky kupujícím je možné tyto opravit, a to stejným způsobem, jakým byly příslušné údaje zadány,

2.17 o tom, že Prodávající na Stránkách zveřejní kodexy chování, které jsou pro něj závazné nebo které dobrovolně dodržuje; v případě že Stránky kodex chování neobsahují, není zatím žádný kodex chování pro Prodávajícího závazný,
2.18 o tom, že kupující je oprávněn si v textové podobě kromě objednávky Zboží/ smlouvy na její koupi tzv. stáhnout ze Stránek i znění těchto OP.
2.19 V případě, že z jakéhokoliv důvodu (omylu apod.) se ujednání těchto OP odchylují od zákonných ustanovení na ochranu kupujících – spotřebitele, pak se k nim nepřihlíží. To platí i v případě, že se kupující vzdá zvláštního práva, které mu zákon poskytuje.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY A JEJÍ UZAVŘENÍ

3.1 Kupující má prostřednictvím e-shopu na Stránkách možnost koupit Zboží nabízené Prodávajícím, tj. uzavřít s Prodávajícím kupní smlouvu na koupi Zboží (dále také „Smlouva„).

3.2 Nákup Zboží prostřednictvím Stránek je Prodávajícím nabízen v rámci své maloobchodní činnosti a není zamýšlen pro prodej Zboží za účelem jeho dalšího prodeje v rámci podnikatelské činnosti kupujícího. V případě, že kupující chce nakoupit zboží za účelem vykonání své podnikatelské – ekonomické činnosti, je povinen v rámci realizace objednávky toto označit a splnit Prodávajícím určené povinnosti vedoucí k uzavření Smlouvy, ke kterému nemusí dojít prostřednictvím Stránek, a to dle volby Prodávajícího.

3.3 K uzavření Smlouvy mezi kupujícím a Prodávajícím dochází prostřednictvím vyplnění nezbytných údajů týkajících se specifikace Zboží (určení Zboží, velikost, barevné provedení apod.), určení způsobu platby za Zboží, určení způsobu dodání Zboží, specifikace kupujícího a případně další potřebné údaje dle aktuálního formuláře pro provedení objednávky/uzavření Smlouvy. Kupující je povinen a zároveň oprávněn vyplněné údaje před konečným odesláním/potvrzením objednávky Zboží zkontrolovat vyplněné údaje a tyto údaje opravit/upravit, a to stejným způsobem, jakým byly tyto údaje zadány. Po potvrzení/odeslání objednávky již údaje nelze měnit a objednávka je závazná a došlo tím k uzavření Smlouvy s výjimkou dále uvedeného bodu.

3.4 Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu, který není obvyklý (množství Zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.) oprávněn žádat kupujícího o autorizaci/potvrzení objednávky ještě jiným vhodným způsobem (kromě jejího potvrzení na Stránkách), např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neprovedenou.

3.5 Prodávající umožňuje v oprávněných případech také uzavření Smlouvy prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku, než prostřednictvím Stránek, tj. zejména prostřednictvím e-mailové komunikace s Prodávajícím či telefonicky apod. V tomto případě dochází k uzavření Smlouvy až okamžikem, kdy:
(i) kupující obdrží od Prodávajícího prostřednictvím komunikace na dálku (zejména e-mailové korespondence) shrnutí veškerých podstatných náležitostí Smlouvy, tj. specifikace Zboží, ceny, způsob dodání Zboží, nákladů na dodání Zboží, způsob placení apod., a zároveň
(ii) kupující neodmítne do 12 hodin od obdržení výše uvedeného shrnutí Smlouvy prostřednictvím e-mailové zprávy prostřednictvím reklamačního formuláře s uvedením případného čísla objednávky či jiného Prodávajícím určeného údaje pro identifikaci objednávky.

3.6 Prodávající neodpovídá za to, že kupující neobdržel příslušnou elektronickou komunikaci, popřípadě i objednané Zboží, bylo-li doručováno na adresy sdělené kupujícím, avšak k příslušným adresám má právo (jen/také) třetí osoba, která doručované převzala, popř. odmítla apod. Prodávající není schopen ani oprávněn zjišťovat a kontrolovat správnost kupujícím zadaných údajů při objednávce Zboží. Kupující odpovídá za správnost a řádnost vyplněných údajů a nese veškerá rizika spojená s tím, jaké údaje při objednání Zboží zadal.

3.7 Prodávající je oprávněn používat technické/digitální prostředky ochraňující před automatickým (nikoli lidským) vyplňováním formulářů pro objednávky.

3.8 K uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a kupujícím dochází na základě řádného/správného vyplnění objednávkového formuláře ve všech povinných údajích (vyplnění nepovinných údajů je na vůli kupujícího) na Stránkách a konečného potvrzení/odeslání objednávky kupujícím. Prodávající potvrdí kupujícímu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přijetí objednávky (zejména prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu uvedenou kupujícím).

3.9 Předmětem koupě/prodeje dle Smlouvy jsou pouze položky Zboží výslovně uvedené v objednávce/Smlouvě, pokud nebylo sjednáno mezi Kupujícím a Prodávajícím jinak.

3.10 Kupující bere na vědomí, že s ohledem na realizaci nákupů prostřednictvím Stránek a aktualizaci příslušných údajů na Stránkách se může stát, že kupujícím objednané Zboží je již vyprodáno (přestože na Stránkách je doposud uvedeno jako dostupné). V tomto případě bude Prodávající o této skutečnosti kupujícího informovat bezodkladně poté, co ji zjistí. Nedohodnou-li se strany ani do 2 dnů jinak (na prodloužení termínu objednávky či jiné změně objednávky), Smlouva zaniká a žádná ze stran není oprávněn a po druhé straně požadovat jakékoliv náhrady apod.

3.11 Prodávající se uzavřenou Smlouvou zavazuje, že bude kupujícím dodávat: bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh Zboží:

  • dle specifikace v provedené objednávce/Smlouvě,
  • vyhovující veškerým normám, předpisům a nařízením platným na území ČR,
  • vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy opraven, je-li to pro daný druh Zboží obvyklé.
  • daňový doklad (faktura) je v papírové podobě vkládána fyzicky do dodávaného balíku se zbožím.

3.12 Na žádost kupujícího je Prodávající povinen mu vydat doklad o zakoupení Zboží s uvedením data prodeje, popisem Zboží, ceny Zboží, místo dodávky, datum dodávky, a to spolu s identifikačními údaji Prodávajícího. Tuto povinnost Prodávající splní také zasláním kopie objednávky Zboží.

  1. DODACÍ PODMÍNKY

4.1 vzhledem k tomu, že se jedná o šití školních uniforem na zakázku, dodací lhůty závisí od množství objednaných produktů.

4.2 Prodávající zasílá objednávky do výroby 2x ročně, a to vždy před zahájením jednotlivých pololetí školního roku.

4.3 Objednané zboží bude vydáno prodávajícímu výhradně osobním odběrem v budově školy, Mendlovo nám. 1/3, Brno 603 00.

4.4 kupující bude vždy vyzván k vyzvednutí objednaného zboží.

4.5 v průběhu školního roku si může kupující objednat pouze zboží ze skladových zásob, kdy jeho vyzvednutí je možné okamžitě po provedení platby.

  1. REKLAMACE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (STORNO)

5.1 Kupující má možnost odstoupit od již uzavřené Smlouvy (stornovat nebo změnit objednávku) v případě, že nejpozději do 2 hodin od uzavření Smlouvy (potvrzení provedené objednávky) nebo do doručení objednávky na výrobní linku oznámí tuto skutečnost Prodávajícímu vyplněním reklamačního formuláře.

5.2 Vzhledem k tomu, že se jedná o šití školních uniforem na zakázku, může kupující odstoupit od kupní smlouvy před zahájením vlastní výroby, tento termím bude vždy k dispozici na vyžádání cestou reklamačního formuláře.

5.3 Dále má kupující možnost odstoupit, od kupní smlouvy v případě nedodržení reklamačních lhůt, stanovené legislativou České republiky a EU.

5.4 v případě reklamace má kupující nárok na bezúplatnou opravu či výměnu zakoupeného zboží.

  1. VRÁCENÍ PENĚZ

6.1 v případě uznání odstoupení od smlouvy, bude kupujícímu vrácena finanční částka v plné výši.

VII. ŘEŠENÍ SPORŮ

7.1 nedojte-li k dohodě prodávajícího a kupujícího při řešení sporu vzájemnou dohodou, bude daný případ předán k řešení soudní cestou v rámci platné legislativy ČR a EU.

VIII. Zásady ochrany osobních údajů / GDPR

8.1 Problematika týkající se zásad GDPR je popsána v sekci GDPR